pieczywopelnoziarniste.pl

Aktualności

Nowy Zarząd PZPRZ


15 czerwca 2022

14 czerwca br. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PZPRZ wybrało nowy Zarząd Związku.

Prezesem PZPRZ został ponownie wybrany Stanisław Kacperczyk.

W skład Zarządu zostali wybrani:

  1. Piotr Doligalski
  2. Przemysław Bochat
  3. Marcin Gryn
  4. Lesław Janowicz – Sekretarz Związku.

Funkcję rzecznika prasowego PZPRZ będzie nadal pełnił Tadeusz Szymańczak.

Przewodniczącym Rady Ekspertów przy Związku jest prof. Edward Arseniuk.

Szkolenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż chlebowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin – zorganizowane dla rolników przez PZPRZ


maj, 2022

PZPRZ poleca: w dniu 18.02.2022 r. odbędzie się FORUM NASIENNE


9 luty, 2022

Forum Nasienne organizowane przez Polską Izbę Nasienną we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin
– Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń branży
hodowlano-nasiennej w Polsce. Impreza kolejny raz jest elementem Konferencji Ochrony Roślin – 62 Sesji
Naukowej IOR-PIB w tym roku pod hasłem „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin.

Tegoroczne Forum Nasienne odbędzie się 18 lutego br.

Forum Nasienne stanowi platformę transferu wiedzy pomiędzy naukowcami a praktykami. Po raz kolejny przyjdzie
nam się spotkać wspólnie w formule online. Tym razem do dyspozycji uczestników zostanie oddana specjalna
platforma, która umożliwi uczestnikom udział w prelekcjach wygłaszanych przez prelegentów oraz udział
w wspólnej dyskusji za pośrednictwem specjalnego czatu.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich chętnych, a dzięki sponsorom będzie ono darmowe. Do
wzięcia udziału w wydarzeniu wystarczy dokonać rejestracji poprzez poniższy link
. Rejestracja umożliwia udział
w całej konferencji organizowanej przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

REJESTRACJA
PROGRAM FORUM NASIENNE
Minikowo


19 września, 2021

Warsztaty dla szkolnej młodzieży odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym w Zwierzyńcu k/Częstochowy


20, 22 września, 2021

Dożynki Prezydenckie w Warszawie


19 września, 2021

Związek na swoim stoisku prezentował zdrowe pieczywo i inne produkty z ziarna zbóż i kukurydzy.

Dni Pola w IHAR-PIB Radzików


24 czerwca, 2021

Nasz Związek był współorganizatorem tej promocyjnej imprezy i prezentował na stoisku przetwory z ziarna zbóż.

Krajowe Dni Pola w Minikowie


czerwiec, 2021

Dożynki prezydenckie 2020


28 września, 2020

Tegoroczne obchody Dożynek Prezydenckich miały odmienny charakter niż w latach ubiegłych. Zamiast tradycyjnie
w Spale, ze względu na pandemię koronawirusa, odbywały się w tym roku w Warszawie na dziedzińcu Pałacu
Prezydenckiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Warsztaty dla dzieci - "Nauka o zbożu" Gospodarstwo Agroturystyczne "Zwierzyniec Pierwszy" - zagroda edukacyjna


, 2020

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych


Czerwiec 9, 2019

PROTOKÓŁ Z WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU
PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z siedzibą
w Radzikowie, 05-870 Błonie – Pana Stanisława Kacperczyka. Prezes Związku poinformował, iż 9 czerwca 2019 r.
o godzinie 13:30 (II termin) w Lesznie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Związku.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
w składzie: Przewodniczący Zebrania i Sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ za okres kadencji ze szczególnym uwzględnieniem ubiegłego roku.
7. Raport – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
8. Sprawozdanie o sytuacji finansowej Związku (sprawozdanie finansowe) za rok 2018.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o ważności zebrania.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 (uchwała nr 1)
13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu (uchwała nr 2).
14. Głosowanie nad uchwałami.
15. Wolne wnioski.
16. Plan pracy Zarządu w roku bieżącym.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały (nr 3).
18. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Prezes Związku powitał przybyłych Członków Walnego Zgromadzenia PZPRZ i otworzył Zebranie. Minutą ciszy
uczczono pamięć ś.p. Andrzeja Muszyńskiego – członka Rady Ekspertów Związku.

Ad. 2 Prezes Związku, działając na podstawie § 19 ust. 5 statutu Związku zarządził przeprowadzenie wyborów członków
Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.
W wyniku głosowania jawnego powołano skład Prezydium.
Przewodniczącym wybrano Jana Bańcerowskiego, XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Sekretarzem wybrano Piotra Malickiego, XX głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Przewodniczący.

Ad.3 Przewodniczący odczytał porządek obrad i regulamin obrad, które poddał pod głosowanie. Porządek obrad
i regulamin obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4 Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji powinno
wchodzić minimum 3 członków.
Następnie w wyniku głosowania jawnego powołano skład ww. Komisji.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Witolda Dusińskiego, Romana Życińskiego oraz Romana Warzechę XX
głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się.

Ad. 6 Prezes Związku przystąpił do zaprezentowania Sprawozdania Zarządu z działalności Związku w roku 2018.
Stanisław Kacperczyk zaczął od przedstawienia składu Zarządu oraz Rady Ekspertów Związku. Wskazał zasługi Rady
Ekspertów Związku, która w sposób efektywny, poprzez ekspertyzy, raporty i artykuły, wspiera polskich rolników.
Prezes Kacperczyk stwierdził, że należy uzupełnić skład Rady Ekspertów o osobę na stanowisku Sekretarza. Wniosek ten
został poparty i oficjalnie sformułowany przez Przewodniczącego Rady Ekspertów prof. Edwarda Arseniuka. Następnie
Prezes Kacperczyk przedstawił wybrane punkty działalności Zarządu z ostatniego roku.

Prezes przypomniał, że w czasie ostatniej kadencji Zarząd Związku pracował w składzie: Stanisław Kacperczyk –
- przewodniczący, Tadeusz Solarski – wiceprzewodniczący, Przemysław Bochat, Piotr Doligalski i Piotr Malicki –
- członkowie, Tadeusz Szymańczak - rzecznik prasowy. Działania Zarządu w zakresie m.in. współpracy z mediami
wspiera Agnieszka Kozłowska, ekspert PZPRZ.

Prezes Kacperczyk podkreślił, że jako jedyny Związek działający w kraju, może poszczycić się Radą Ekspertów, z którą
współpracuje już od 10 lat. Na jej czele stoi prof. Edward Arseniuk, a od 8 lat w składzie Rady zasiada także obecny
minister rolnictwa – Jan Krzysztof Ardanowski.

Zaznaczył także, że zachodzi aktualnie potrzeba poszerzenia grona Rady – choćby z tytułu wakatu na stanowisku sekretarza.
Prezes Kacperczyk zaproponował, aby funkcję tę objął Pan Jerzy Grabiński z IUNG Puławy, a do składu Radu dokooptować m.in.
Pana Wiesława Łopaciuka z IERiGŻ.

Aby PZPRZ mógł efektywnie rozwiązywać problemy zrzeszonych rolników, współpracuje z wieloma różnymi
organizacjami i instytucjami. Jak podkreślił Prezes , Związek współpracuje stale z Federacją Branżowych
Związków Producentów Rolnych, która skupia 28 związków o zasięgu krajowym. Prezes Kacperczyk jest
wiceprzewodniczącym tej organizacji. Zaznaczył, że dzięki temu jest możliwość uczestniczenia w pracach
wielu grup roboczych w ramach COPA/COGECA i tym samym wpływania na wiele istotnych dla rolników w Polsce
i w UE decyzji jakie zapadają na tym gremium. Przedstawiciele Związku współpracują aktywnie także z CDR
w Brwinowie, placówkami naukowymi resortu rolnictwa, COBORU, KRUS, PIORiN oraz Platformą Żywnościową,
a także biorą udział w pracach Rady Dialogu Rolniczego. Dzięki temu Związek jest widoczny (w ub. roku
Związek miał zaszczyt wręczyć nagrodę w konkursie KRUS – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne), może wszędzie
tam przedstawiać problemy i postulaty środowiska rolniczego i próbować je rozwiązywać. Po ostatnim
posiedzeniu członków Platformy Żywnościowej – Związek wykonał ekspertyzę, co do zasad jej funkcjonowania
i przekazał przewodniczącemu – Marianowi Borkowi z resortu rolnictwa, z nadzieją, że te zalecenia zostaną
wprowadzone w życie.

PZPRZ uczestniczy również w obradach zespołów Porozumienia Rolniczego – nowego gremium powołanego
przez ministra rolnictwa i prezydenta RP na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Jeżeli chodzi o uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i kongresach o tematyce rolniczej – przedstawiciele
Zarządu biorą w nich zawsze czynny udział zabierając głos i prezentując problemy rolników. W ostatnich
miesiącach Związek był reprezentowany m.in. podczas Forum Gospodarczego w Toruniu, na konferencji Narodowe
Wyzwania w Rolnictwie (panel otwierający), Sesji Naukowej IOR, podczas Forum na rzecz przyszłości rolnictwa
w Brukseli (istotne wsparcie Zarząd otrzymał w tym przypadku ze strony firmy Syngenta), brał czynny udział
w V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu,
Ogólnopolskim Konkursie Rolnik – Farmer Roku, jest też współorganizatorem całego cyklu spotkań „Nauka na
rzecz praktyki rolniczej” wspólnie z IHAR i CDR w Brwinowie.

Corocznie w grudniu Związek organizuje konferencję prasową podsumowującą aktualną sytuację na rynku zbóż w kraju.

Jeśli chodzi o wystąpienia do władz – jak podkreślił Prezes Kacperczyk, Związek reaguje praktycznie
na wszystko to, co się dzieje i dotyczy rolników i producentów zbóż, ale nie tylko. PZPRZ stanął po stronie
ministra – w sprawie szeroko krytykowanego, czasowego pozwolenia na zastosowanie neonikotynoidów w zaprawie
nasion rzepaku. Wystosował stanowisko w sprawie wycofania chlorotalonilu, od dłuższego czasu brał czynny udział
w pracach zespołu jeśli chodzi o glifosat – udało się na 5 lat przedłużyć jego dopuszczenie do stosowania.

W ostatnim roku Związek wielokrotnie występował na wielu forach z postulatami w sprawie uszczelnienia granic
przed niekontrolowanym importem ziarna zbóż ze wschodu. Wielokrotnie podnoszono, że jeśli UE pozwala na
bezcłowy import, to niech to będzie import ukierunkowany – do krajów, które potrzebują tego zboża. PZPRZ
wielokrotnie sprzeciwiał się sytuacji, gdy zboże z bezcłowego importu zamiast tylko przejeżdżać przez
nasz kraj, zostawało w Polsce, co destabilizowało nam rynek.

Miesiące letnie ub. roku były okresem, gdzie wystąpił problem ze zbiorami, z jakością zebranego ziarna,
z realizacją umów i w związku z tym z nieuzasadnionym obniżaniem cen. Jak podkreślił prezes Kacperczyk,
Związek napisał w tym czasie kilka pism w związku z taką sytuacją do ministra rolnictwa, co spowodowało,
że w przygotowanym przez resort wzorze umowy kontrakcyjnej znalazły się zapisy, które umożliwią
odstąpienie od umowy w sytuacjach oddziaływania warunków klimatycznych na wielkość zbiorów.

Związek podniósł też wiele razy w mijającym omawianym okresie postulat rozbudowy infrastruktury portowej,
jak również zaapelował o zwiększenie zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego w oparciu o limit 126 l ON/ha.

W ostatnim czasie, członkowie PZPRZ utwierdzili się też w przekonaniu, że szereg decyzji dot. rolników
i ich gospodarstw jest podejmowane poza ministerstwem rolnictwem, a mają one na nie ogromny wpływ.
Jedną z takich spraw była kwestia przygotowywanych nowych przepisów dot. posadowienia zbiorników na paliwa
w gospodarstwach. Związek sprzeciwił się tym nowoprojektowanym przepisom, zwrócił też uwagę ministrowi
rolnictwa na sytuację tworzenia prawa dla branży rolnej poza murami resortu dedykowanego sprawom tego sektora.

Związek kontynuował realizację Programu Promocyjnego Ziarna Zbóż i Produktów Pełnoziarnistych, który jest
finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W jego ramach zorganizowano
szereg szkoleń na temat nowych technologii w uprawie i ochronie zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanych
metod produkcji, a także kontynuowano promocję spożywania chleba całoziarnowego. Kolejny raz udało się – staraniem
PZPRZ i CDR w Brwinowie – zorganizować wymianę studentów uczelni rolniczych między Polską a Teksasem.
W tym roku, goście z USA oraz przedstawiciele Związku zostali uhonorowani szczególnie – spotkaniem
z Ministrem J.K. Ardanowskim.

Związek ufundował nagrody dla młodzieży wiejskiej – zwycięzców olimpiady rolniczej – w czasie targów
AGROTECH w Kielcach, po raz kolejny docenił też tych, którzy swoją działalnością szczególnie przyczyniają
się dla dobra rolnictwa w Polsce typując do honorowych odznaczeń ministerialnych i związkowych. Docenił
również zasługi prof. Edwarda Arseniuka, dla którego Minister Rolnictwa przygotował z inicjatywy
właśnie Związku – puchar.

Na koniec, Prezes Kacperczyk podziękował wszystkim, którzy na co dzień wspomagają Związek swoja pracą.

Ad. 7 Przewodniczący Rady Ekspertów PZPRZ, prof. dr hab. Edward Arseniuk przystąpił do raportu z działalności
Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w roku 2018. Postawił wniosek o uaktualnienie
listy członków Rady. Profesor przedstawił aktualną sytuację na rynku zbóż w Europie oraz w Polsce, z uwzględnieniem
poszczególnych gatunków zbóż.

Ad. 8 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił Członek Zarządu, pan Przemysław Bochat. Bilans za rok
2018 został zamknięty z wynikiem dodatnim. Pan Bochat podkreślił, iż ściągalność składek członkowskich jest
niezadowalająca i należy zastanowić się nad skutecznym rozwiązaniem tej kwestii.

Ad. 8 Przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, w którym stwierdzono, że Komisja Skrutacyjna
zapoznała się dokumentacją finansową za rok 2018 oraz stwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i prowadzona
prawidłowo. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień natury finansowej i wnosi o przyjęcie sprawozdania oraz
udzielenie absolutorium Zarządowi.

Ad. 11 Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Profesor Edward Arseniuk wniósł o przyjęcie sprawozdania. Pan Przemysław Bochat poruszył temat składek
członkowskich i wyjaśnił z czego wynika pozytywny wynik finansowy Związku. Podkreślił, że Związek działa
społecznie, a jego działacze nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Następnie głos zabrał pan
Stanisław Anders. Jako kolejny wypowiedział się dr Roman Warzecha wnioskując o przywrócenie przedstawicieli
producentów w szeregach członków funduszy ministerialnych. W odpowiedzi Wojciech Peter wyjaśnił skąd wynikają
ruchy przy ustalaniu członków w funduszach. Prezes Kacperczyk wyraził ubolewanie nad działaniami, które
w efekcie prowadzą do omijania producentów. Dr Roman Warzecha jako przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
zgłosił wniosek o dołączenie do grona Rady Ekspertów Związku dr Piotra Ochodzkiego – wybitnego specjalistę
w dziedzinie mykotoksyn. Kolejnym wskazaniem dr Warzechy było, aby Zarząd wnioskował do MRiRW, aby Związek
nie był pomijany w konsultacjach dotyczących spraw Instytutów o profilu roślinnym.

Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła, że działania podejmowane przez Związek powinny być kontynuowane.

Profesor Edward Arseniuk stwierdził, że należy poprawić aktywność osób działających w Związku.

Przewodniczący zakończył dyskusję.

Ad. 12 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 15 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu programu: wolne wnioski. Komisja Uchwał i Wniosków
sformułuje na piśmie dotychczas zgłoszone wnioski.

Ad. 16 Prezes Związku, Pan Stanisław Kacperczyk zobowiązał się, w nowej kadencji, do prowadzenia prac
i podejmowania działań na rzecz polskich rolników, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Ad. 18 Przewodniczący podziękował za uczestnictwo w spotkaniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Wizyta młodych rolników z USA w Polsce


Czerwiec 8, 2019

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się 7 czerwca br.
z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University.
W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu,
którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone
kwestiom polityki rolnej. Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi
w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Podczas spotkania młodzi rolnicy z Teksasu mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi danymi dotyczącymi
polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE.
Minister J.K. Ardanowski wskazał na podstawowe różnice w modelach rolnictwa polskiego i amerykańskiego. Odniósł
się również do kierunków polityki rolnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji żywności wysokiej
jakości.
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omówił szczegółowo założenia polityki rolnej.

Obaj ministrowie podkreślali znaczenie dobrych relacji polsko-amerykańskich oraz korzyści płynących z projektów takich
jak program wymiany młodych rolników Polska-Texas. Podziękowali również Profesorowi J. Mazurkiewiczowi za stałe wspieranie
polsko-amerykańskiej współpracy.
Profesor Jim Mazurkiewicz wskazał na fakt, iż program wymiany młodych rolników Polska-Teksas jest jednym z najciekawszych
projektów tego rodzaju, realizowanych przez Texas A&M University.


Zdjęcie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Spotkanie dla uczestników Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas


Maj 31, 2019

Szanowni uczestnicy Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas, młodzi rolnicy, członkowie i sympatycy
Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – zapraszamy Was do udziału w spotkaniu jakie organizujemy
w dniu 9 czerwca 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym BGŻ S.A. ul. Fabryczna 1, w Lesznie koło Błonia!

Spotkanie ma charakter przede wszystkim integracyjny, ale także będzie to także okazja do porozmawiania
o tym, jak doświadczenia z udziału w praktykach w Teksasie wpłynęły na przebieg kariery zawodowej, na zmiany
w gospodarstwie. Porozmawiamy o produkcji zbóż w Polsce i możliwościach szerszej współpracy z Texas A&M University.

Naszymi gośćmi honorowymi będą prof. Jim Mazurkiewicz i prof. Jackie C. Rudd z Texas A&M Universit.

Ramowy Program spotkania

Do godz. 15.00 – dojazd, zakwaterowanie i rejestracja
15.00-15.40 – lunch
15.45-16.00 – oficjalne otwarcie spotkania – Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
16.00-17.00 – wystąpienia zaproszonych gości
17.00-18.00 – prezentacje uczestników Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas
18.00-19.00 – dyskusja na temat wspólnych działań na rzecz rozwoju produkcji zbóż w Polsce<
19.00- … – kolacja i spotkanie integracyjne, dyskusje w grupach.

Koszty wyżywienia i noclegu pokrywa PZPRZ. Uczestnicy wpłacają 50 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wpłatę
należy dokonać na konto: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików lab. II p. 86, 05-870 Błonie.
Nr. konta: 24 2030 0045 1110 0000 0050 6110 tytułem – spotkanie w Lesznie.

Następnego dnia, czyli 10 czerwca 2019 r. odbędzie się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
ogólnopolska konferencja poświęcona rynkowi zbóż w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, którą organizujemy we
współpracy z IHAR Radzików i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na którą serdecznie zapraszamy.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu i konferencji prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez przesłanie

zgłoszenia na adres:

Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ,
e-mail: info@granoba.pl, tel. 604 186 906

lub

Katarzyna Boczek, Koordynator Programu Wymiany
e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl, tel. 604 477 651
Program wymiany młodych rolników Polska – Teksas 2019 – lista osób zakwalifikowanych


Marzec 6, 2019

Informujemy, że po przeprowadzonej rozmowie w dniu 11 lutego 2019 r. przez Komisję Kwalifikacyjną z osobami
ubiegającymi się o udział w Programie Wymiany Młodych Rolników do udziału w Programie AD 2019 zostały przyjęte
następujące osoby:

1. Marcin Gryn z woj. lubelskiego
2. Wojciech Kaczyński z woj. podlaskiego
3. Tomasz Kuchta z woj. podkarpackiego
4. Marcin Machnicki z woj. kujawsko-pomorskiego
5. Mikołaj Mańkucki z woj. pomorskiego
5. Robert Pawlak z woj. mazowieckiego
6. Kinga Rosochacka z woj. dolnośląskiego
7. Michał Ruchniak z woj. zachodniopomorskiego
8. Sylwester Wójkowski z woj. łódzkiego
9. Piotr Wawrzyńczak z woj. świętokrzyskiego

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanego pobytu w Teksasie. Wierzymy, że zdobyte doświadczenia
przydadzą się Wam w waszej przyszłej pracy, a nawiązane kontakty przyczynią się do rozwoju współpracy i dobrych
relacji społecznych i gospodarczych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Wszystkim pozostałym osobom, które nie znalazły się na liście dziękujemy bardzo za przybycie i zainteresowanie
naszym programem.

Katarzyna Boczek, Z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie, Koordynator Programu
Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Informacja o wynikach konkursu 2019
Rynek zbóż – podsumowanie i prognozy – Relacje z konferencji PZPRZ


Styczeń 31, 2019

Znaczący wpływ na to, co się dzieje w rolnictwie ma głównie pogoda. To ona co roku sprawia nam bardzo wiele
kłopotów. Rok 2017 był mokry, więc rolnicy nie mogli zebrać tego, co na polach wyrosło. Jaki był ubiegły dla polskiego
rolnictwa? Też nie był dobry, ale tym razem z powodu suszy, ale to nie jedyny niekorzystny czynnik, który osłabił
dochody polskich rolników – ocenia Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Jaki będzie 2019?

Więcej na ten temat możecie się Państwo dowiedzieć m.in. z poniższej publikacji dwutygodnika AGRO SERWIS:


W dorocznej konferencji PZPRZ wzięli udział przedstawiciele także innych redakcji:
Jakie skutki suszy? PZPRZ podsumowuje rok
Duże niedobory opadów w tym roku będą miały wpływ również na przyszłoroczne zbiory,
które są zagrożone!

Rynek zbóż – podsumowanie i prognozy
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zorganizował konferencję poświęconą podsumowaniu tegorocznej
sytuacji na rynku zbóż. Do jakich wniosków doszli?

Jaki będzie 2019 rok dla plantatorów zbóż?
Koniec roku to czas podsumowań, jaki on był dla polskiego rolnictwa. Niestety, nie był dobry głównie z powodu suszy.
Głównie, bo to nie jedyny niekorzystny czynnik, który osłabił dochody rolników. Tegoroczną sytuację na rynku zbóż
podsumował na przedświątecznej konferencji Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

To nie był łatwy rok dla rolników. Susza dawała im się mocno we znaki
Zbliża się koniec roku, a więc czas na podsumowanie. Ale o takie uogólnione podsumowanie trudno w rolnictwie,
bo ze względu na kapryśną pogodę u jednych rolników był nadzwyczajny urodzaj, a u innych - katastrofa.
Produkcja zbóż była w tym roku nieco mniejsza, bo niższe były plony w częściach kraju dotkniętych suszą.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019


Styczeń 23, 2019

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH we współpracy z AGRO BUSINESS KLUBEM oraz
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE zaprasza do udziału w PROGRAMIE WYMIANY
MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019.

... Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym.
Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie.
Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy
wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

Program trwa 5 tygodni. Ma dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy
w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy
rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Organizatorem Programu w Polsce jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum
Doradztwa Rolniczego i Agro Biznes Klubem. Ponadto Partnerami Programu są: Bayer Sp. z o.o., Syngenta, Procam,
Agrocentrum i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Organizatorem Programu w Teksasie jest Texas A&M University, TALL Program oraz pięć głównych organizacji
branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

– producentów pszenicy Stanu Teksas ( Texas Wheat Producers)
– producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
– producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
– producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
– producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerem strategicznym jest Bayer CropScience

Główne cele Programu
1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa
    oraz warunków przyrodniczych
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym
     w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Koordynatorzy programu

1. Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
2. Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

Informacja dla osób zainteresowanych wyjazdem do Teksasu Termin wyjazdu: 11 czerwca 2019 – 12 lipca 2019 r.
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, bydła mięsnego,
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie
    u rodziny goszczącej
2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności,
    zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w
    Teksasie.
4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie
    programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Warunki pobytu

1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
2. Uczestnik weźmie udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w
    College Station ( pod Austin) finansowanym przez sponsorów
3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów
    programu w Teksasie
5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

Koszty po stronie uczestnika programu

1. Przelot samolotem –około 4 tys. złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
2. Ubezpieczenie – 400 złotych
3. Wiza – 624 złote ( kurs z dnia 23.01.2019)
4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

Uwaga: każdy kto zakwalifikuje się do Programu otrzyma pisemne potwierdzenie informujące o udziale w Programie,
które może przedstawić na swojej uczelni jeśli jest studentem. Może je również wykorzystać przy staraniu się o
dofinansowanie wyjazdu przez sponsora.

Dokumenty jakie należy wypełnić

1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2020 roku
4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
5. Kopia dowodu osobistego
6. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Proszę wszystkie dokumenty przygotować na rozmową kwalifikacyjną.
Natomiast przed rozmową kwalifikacyjną przesłać potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej do Katarzyny
Boczek na adres e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w
Warszawie w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem gościa
z Teksasu w swoim gospodarstwie


Termin trwania Programu: 4 czerwca – 5 lipca 2019 r.
Długość pobytu w gospodarstwie: 7 czerwca – 4 lipca 2019 r.
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, drobiu, mleka, bydła mięsnego
Wymagania językowe: w gospodarstwie powinna być co najmniej jedna osoba posługująca się językiem angielskim

Wymagania dotyczące pobytu w gospodarstwie

1. Uczestnik Programu mieszka z rodziną goszczącą i traktowany jest na takich warunkach jak inni członkowie rodziny
2. Uczestnik Programu bierze udział w codziennych zajęciach razem z rodziną goszczącą
3. Uczestnik Programu uczy się i poznaje polskie rolnictwo, kulturę i zwyczaje polskiej rodziny
4. Może uczestniczyć w wyjazdach turystycznych, ale rodzina goszcząca nie ma takiego obowiązku
5. Koszty pobytu w gospodarstwie pokrywa rodzina goszcząca
6. Uczestnik Programu jest ubezpieczony na czas pobytu w Polsce

Inne informacje

1. Grupa młodych rolników z Teksasu przylatuje do Polski 4 czerwca 2019 r. i uczestniczy w trzydniowym
    programie wprowadzającym organizowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Centrum
    Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2. Uczestnika Programu należy odebrać z Warszawy w dniu 7 czerwca 2019 roku i przywieźć do Warszawy w dniu
    4 lipca 2019 roku.
3. Zainteresowane osoby z rodzin goszczących mogą wspólnie z Amerykanami uczestniczyć w spotkaniach w dniu
    7 czerwca 2019 roku przewidzianych w programie wprowadzającym w tym dniu.
4. Rodziny goszczące są zaproszone na spotkanie podsumowujące Program i wspólny obiad w dniu 4 lipca 2019 roku.
5. Osoby goszczące Amerykanów otrzymają pisemne podziękowania za udział i pomoc w organizacji Programu.
6. Przedstawiciel rodziny goszczącej wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną dot. RODO i
    przesyła je na adres:

Katarzyna Boczek, z-ca dyrektora

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów oraz na adres e-mail:
k.boczek@cdr.gov.pl

Kontakt
do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek
tel 604 477 651 e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka
tel 604 186 906 e-mail: info@granoba.p

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy 2019 II
Application form 2019 II
Zobowiązanie 2019 II
Zaproszenie do programu 2019 II
Ulotka Program 2019-1 II


Copyright © 2015-2023 pieczywopelnoziarniste.pl